İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve Güvenliği Yasası

Bilindiği üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarihli ve 28339 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

6331 sayılı Kanunun 7. Maddesinde; kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için destek sağlanacağı belirtilmiştir. Söz konusu desteğin usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2014 tarihinde de yürürlüğe girecektir.

 

 

Söz konusu Yönetmelik kapsamında;

 

 

 

 • Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınacaktır.

 • Ondan az çalışanı bulunan (5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz)işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri, işyerinin tehlike sınıfı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilecektir.

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sı olacaktır.

  Destek tutarı;

 

 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına 01/01/2014 - 30/06/2014 dönemi için aylık 14,99.- TL, 01/07/2014 – 31/12/2014 dönemi için aylık 15,88.- TL’dir.

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına 01/01/2014 - 30/06/2014 dönemi için aylık 17,13.- TL, 01/07/2014 – 31/12/2014 dönemi için aylık 18,14.- TL’dir.

 

 • Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısının çarpılması suretiyle tespit edilecektir.

   

 • Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması şartı aranacaktır.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, üçer aylık dönemler halinde hesaplayacak, dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene ödeyecektir.