HİBE DESTEĞİ GENELGESİ

..
11:55
  • 366

Genelgenin link : http://tesk.org.tr/resimler/2020200.pdf

GENELGENİN ASLI EKTEDİR.

Sayı : 84970893-421.02-E.363/200 24.12.2020
Konu : Hibe Desteği Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ
BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2020/200 SAYILI GENELGE
İlgi : 23/12/2020 tarih ve 198 sayılı Genelgemiz.
Bilindiği üzere; Konfederasyonumuzun talebi üzerine, Esnaf ve sanatkarlara
Koronavirüs salgını nedeniyle verilecek destekler hakkında 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup;
konu hakkında ilgi de kayıtlı genelgemiz ile teşkilatımıza bilgi verilmiştir.
Bu defa, 24/12/2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Ticaret
Bakanlığı tarafından çıkarılan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı
ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” ile; koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri
olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara verilecek hibe destek programına ilişkin usul ve
esaslar belirlenmiştir.
Bu Tebliğe göre;
 Destek programı kapsamında hibe desteği; gelir kaybı desteği ve kira desteği olmak
üzere iki şekilde sağlanacaktır.
 Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda
belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart
ayları olmak üzere üç ay olacaktır.
 Gelir kaybı desteği; ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf
esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlara aylık 1.000 Türk Lirası olmak
üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe desteği olarak sağlanacaktır.
 Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre
esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir
belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda
2.250 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk
Lirası kira desteği sağlanacaktır.
 İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı
kadar kira desteği ödenecektir.
 Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr internet adresi
üzerinden yapılacaktır.
 Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname elektronik ortamda
onaylanacaktır.
 Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, başvuruda bulunduğu iş yerinin aylık kira
bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan
etmesi istenecektir. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacaktır.
 Destek programı başvuru süresi, on günden az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı
tarafından belirlenecektir.
 Reddedilen başvurular hakkında ret tarihinden itibaren on gün içerisinde
Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecektir. Bu
itiraz, itiraz başvurusu Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde
sonuçlandırılarak ilgilisine cevap verilecektir.
figen@tesk.org.tr
0d591c2f8db84fe9b19814db87c7246a
TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ
 Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek
ödemesi yapılacaktır.
 Fazla veya yersiz yapılan ödemeler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecektir.
 Bu destek proğramından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi
mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık
tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ile yine bu tarih
itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanacaktır.
 Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârların ekonomik faaliyet tanımları
başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacaktır.Ayrıca yazılı
duyuru yapılmayacaktır.
 Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım
değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacaktır.
 Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar, hibe desteğinden
vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanacaktır.
 Destek başvurusunda bulunanların birden fazla iş yeri bulunması halinde, sadece bir iş
yeri için kira desteğinden faydalanabilecektir.
 Hibe Destek başvurusunda bulunanın vergi kaydı gayrifaal olduğunun anlaşılması
durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmayacaktır.
 Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden
faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecektir.
Ayrıca, 22/12/2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında olan ve
Ticaret Bakanlığının web sitesinde (ticaret.gov.tr) yayınlanan desteklenecek ekonomik faaliyet
listesi genelgemiz ekinde yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve Genelgenin bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza
duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica ederiz.

Destek kapsamındaki Ekonomik Faaliyet Listesi
22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Desteklenecek Ekonomik
Faaliyetler
Faaliyet Kodu
(NACE) Faaliyet Adı
1 56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.)
2 96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri
3 96.02.03 Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri
4 49.39.03 Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb.
grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.)
5 56.30.02
Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı
hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum
faaliyeti
6 47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin
perakende ticareti
7 49.32.01 Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç)
8 49.31.06 Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
(belirlenmiş güzergahlarda)
9 49.31.04 Halk otobüsü/otobüs ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı
10 47.81.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve (taze veya
işlenmiş) (zeytin dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
11 56.30.90 Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri
12 82.19.01
Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek
hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit
çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri
dahil, tez yazımı hariç)
13 46.49.03 Kırtasiye ürünleri toptan ticareti
14 47.61.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti
(kitap, ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.)
15 56.10.07
Ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti (garson servisi sunanlar
ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin
faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
16 56.10.03 Çorbacıların ve işkembecilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile
seyyar olanlar hariç)
17 56.29.90
Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika,
işyeri, üniversite vb. mensupları için tabldot servisi vb. dahil; özel
günlerde hizmet verenler hariç)
18 56.10.06
Döner, lahmacun ve pidecilik (içli pide (kıymalı, peynirli vb.)) faaliyeti
(garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al
götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
19 56.10.17
Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self
servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerinin faaliyetleri ile
seyyar olanlar hariç)
20 56.29.03 Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı
düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri
21 56.21.01 Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin faaliyetleri
22 56.10.08
Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson
servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür
tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
23 56.10.18
Oturacak yeri olan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb.) satış yerleri
(büfeler dahil) tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum
faaliyetleri
24 56.10.10
Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar
dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar
hariç)
25 56.10.19 Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri
26 74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb.
için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.)
27 96.02.01
Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür,
pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar)
(sağlık bakım hizmetleri hariç)
28 47.76.02
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum
perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek,
dikim bitkileri, canlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar
miseli, ağaç fidanları vb.)
29 49.39.02 Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu
taşımacılığı
30 93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi
31 96.09.02 Nikah salonlarının hizmetleri
32 56.10.01 Seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohutpilav,
piyaz, dondurma, vb. ile kayıklarda yapılanlar dahil)
33 47.89.19 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla diğer malların perakende ticareti
34 47.81.12 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla gıda ürünleri ve içeceklerin (alkollü
içecekler hariç) perakende ticareti
35 47.99.11 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev
dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar)
36 47.82.03 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı
perakende ticareti
37 56.30.03 Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz)
38 55.10.05
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak
yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine
restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç)
39 55.90.01 Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan
konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç)
40 55.10.02
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak
yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine
restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç)
41 55.20.01
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre
mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük
temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya süit konaklama
faaliyetleri hariç)
42 55.20.03 Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa
süreli olarak konaklama faaliyetleri
43 55.30.36
Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri
(çadır veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması,
yetişkinler veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık
kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.)
44 55.90.03
Diğer konaklama yerlerinin faaliyetleri (başka bir birim tarafından
işletildiğinde yataklı vagonlar vb. dahil; misafirhaneler, öğretmen evi
vb. hariç)
45 91.03.02 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (tarihi
alanların ve yapıların korunması dahil)
46 55.20.04 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri
47 47.79.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ikinci el kitapların
perakende ticareti (sahafların faaliyetleri)
48 77.39.11 Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç)
(finansal leasing hariç)
49 93.19.02 Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin
ve organizatörlerin faaliyetleri
50 79.90.90 Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas
faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri vb. dahil; seyahat acentelerinin
ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç)
51 93.29.03 Oyun makinelerinin işletilmesi
52 93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri
53 61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri
54 49.39.04 Kara yolu (otobüs, vb.) ile uluslararası yolcu taşımacılığı
55 49.39.01
Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs
ve tramvay, şehirler arası personel ve okul servisleri vb. dahil; şehir içi
ve şehirler arası havaalanı servisleri ile şehir içi havaalanı otobüsleri
hariç)
56 56.10.02 Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar
hariç)
57 93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
58 93.29.10 Dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile
eğlence parkları ve lunaparkların işletilmesi hariç)
59 96.02.04 Sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonların faaliyetleri
60 96.02.05 Sadece ağdacılık hizmeti sunan salonların faaliyetleri
61 59.14.02 Sinema filmi gösterim faaliyetleri
62 90.01.90 Bys. diğer gösteri sanatları
63 93.29.01
Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan
soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb.
kiralanması dahil)
64 56.10.14 Başka birimler tarafından işletildiğinde gemi ve trenlerde restoran
işletmeciliği (yemekli vagon, vb.)
65 10.71.03 Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava
vb.)
66 10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek,
pay, turta, waffles vb.)
67 10.72.01 Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin
imalatı (çikolata kaplı olanlar dahil)
68 10.72.02 Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı
(kurabiyeler, krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.)
69 56.10.09
Pastanelerin ve tatlıcıların (sütlü, şerbetli vb.) faaliyeti (garson servisi
sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin
faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
70 56.30.08 Boza, şalgam ve sahlep sunum faaliyeti
71 10.72.03 Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun
olmasın tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil)
72 95.23.01 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı (ayakkabı, valiz, el çantası vb.)
(deri giyim eşyası hariç)
73 96.09.01 Ayakkabı boyama hizmetleri
74 01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların
tohumları)
75 47.78.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yapma çiçek, yaprak ve
meyveler ile mum perakende ticareti
76 74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri
77 74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri,
fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama vb.)
78 74.20.29
Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin
basılması, negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların
hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.)
79 74.20.27
Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri
(düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve
diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi)
80 74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür,
gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin,
makinelerin, binaların, kişilerin vb.nin fotoğraflarının çekilmesi)
81 47.78.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda fotoğrafçılık malzemeleri ve
aletlerinin perakende ticareti
82 88.91.01
Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile
bebek bakıcılığı dahil; okul öncesi eğitim faaliyetleri ile çocuk
kulüpleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için) hariç)
83 85.10.02
Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti
(okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri
hariç)
84 85.59.12 Muhasebe eğitimi kurslarının faaliyeti
85 85.32.16 Ticari taşıt kullanma belgesi veren sürücü kurslarının faaliyetleri
86 85.59.16 Çocuk kulüplerinin faaliyetleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için)
87 85.59.06 Biçki, dikiş, nakış, halıcılık, güzellik, berberlik, kuaförlük kurslarının
faaliyetleri
88 85.59.05 Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli vb. sınavlara yönelik
kurs ve etüt merkezlerinin faaliyetleri
89 85.59.90
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim kursu faaliyetleri
(cankurtaranlık, hayatta kalma, topluluğa konuşma, hızlı okuma vb.
eğitimi dahil; yetişkin okuma yazma programları ile temel, orta ve
yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
90 85.59.10 Mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri
91 85.53.01 Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık,
yelkencilik, gemicilik eğitimi hariç)
92 85.59.15 Akademik özel ders verme faaliyeti (temel, orta ve yükseköğretim
düzeyinde bire bir eğitim)
93 85.32.90 Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri
94 85.32.15 Ticari sertifika veren havacılık, yelkencilik, gemicilik vb. kursların
faaliyetleri
95 85.52.05
Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoğraf,
halk oyunu, resim, drama, vb. eğitimi dahil, temel, orta ve
yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
96 85.60.02
Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık (yurt dışı
eğitim danışmanlığı dahil), test değerlendirme, öğrenci değişim
programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama
gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetle
97 85.59.03 Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb. eğitimi veren kursların faaliyetleri
(temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
98 85.51.03
Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik,
binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile
profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve
yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
99 85.59.09 Dil ve konuşma becerileri eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel,
orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)
100 96.04.02 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri
(konaklama hizmetleri hariç)
101 96.04.03
Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi
faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri
hariç)
102 96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri
103 93.29.09 Kayak pistlerinin işletilmesi
104 93.11.01
Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları,
yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling
alanları, boks arenaları, vb. tesisler)
105 93.19.06 Atış poligonlarının faaliyetleri
106 93.19.03
Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve
avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık
rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve
eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.)
107 93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri
108 93.19.90
Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, deltakanat
hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence
hizmetleri)
109 90.02.12
Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne
tasarımcıları, dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile
gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının
işletilmesi)
110 79.90.02 Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma
(rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti
111 82.30.02 Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar vb. etkinliklerin organizasyonu
faaliyetleri
112 93.29.08 Havai fişek ile ses ve ışık gösterisi faaliyetleri
113 78.10.04 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım
ajansları vb.)
114 47.82.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tuhafiye, manifatura ve mefruşat
ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
115 47.82.01
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası,
çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar
hariç)
116 47.89.20
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçük baş hayvan,
canlı kümes hayvanı, ev hayvanı ve yemlerinin perakende ticareti
(seyyar satıcılar hariç)
117 47.81.08 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla balık ve diğer su ürünleri
perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
118 47.89.04
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çiçek, bitki ve bitki tohumu
(çiçek toprağı ve saksıları dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar
hariç)
119 47.89.18 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla halı, kilim, vb. perakende ticareti
(seyyar satıcılar hariç)
120 47.89.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla bys. diğer malların perakende
ticareti (seyyar satıcılar hariç)
121 47.89.05
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik
malzemeleri, el aletleri ile hırdavat perakende ticareti (seyyar satıcılar
hariç)
122 47.89.22 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kişisel bakım ve kozmetik
ürünleri ile temizlik ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
123 47.89.21
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı, süs eşyası, oyun,
oyuncak, turistik ve hediyelik eşya perakende ticareti (seyyar satıcılar
hariç)
124 47.89.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla ev ve büro mobilyaları (ağaç,
metal, vb.) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
125 47.89.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla mutfak eşyaları ile banyo ve
tuvalette kullanılan eşyaların perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
126 47.81.11 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti
(seyyar satıcılar hariç)
127 47.81.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yenilebilir katı ve sıvı yağ
(tereyağı hariç) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
128 47.81.09 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat
perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
129 47.81.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla fırın ürünleri perakende ticareti
(seyyar satıcılar hariç)
130 47.81.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri (bal, un, tahıl,
pirinç, bakliyat vb. dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
131 47.81.13 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şarküteri ürünleri, süt ve süt
ürünleri ile yumurta perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
132 32.50.06
Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde
kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş
malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir
hemostatik, vb. imalatı
133 32.50.13 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)

# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 2020200 İNDİR