Mesleki Yeterlilik Belgesi !

Odamız İle birlikte Demez Group tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen esnaf ve çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Sınavları yapılacaktır.
08:55
  • 953

Mesleki Yeterlilik Tanımı ve Avantajları

     Türkiye'de özellikle son zamanlarda ivme kazanan Mesleki Yeterlilik iş dünyasında en çok aranan niteliklerden biri haline gelmiştir. Ülkemizde 391 meslek için bir Mesleki Yeterlilik standardı belirlenmiş ama uygulayan şirket sayısının çok az olması nedeniyle Mesleki Yeterlilik çalışmaları henüz istenilen düzeye erişmemiştir. Bu duruma bağlı olarak Mesleki Yeterlilik belgelendirme faaliyetlerinin yapılabilmesi için ülkemizde çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir.

     Mesleki Yeterlilik Sistemi günümüz Türkiye'sinde oldukça önemli bir konudur. Ne var ki, ne iş verenler ne de çalışanlar konu hakkında yeterli bir bilgiye sahip değildir. Tüm Türkiye'deki iş yerleri içerisinde Mesleki Yeterlilik sistemini uygulayanların sayısı ise çok çok azdır.

 

     Mesleki Yeterlilik Nedir?

     Mesleki Yeterlilik; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim/öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı ve iş gücünün eğitim sonrasında belgelendirildiği bir sistemdir.

     Mesleki yeterlik sisteminin temelinde, mesleklerin tanımlanması ve standartların oluşturulması yer almaktadır. Bir mesleğin en iyi şekilde yapılabilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlandığında 'meslek standardını' ortaya çıkmaktadır. Yani bir anlamda kişinin yürütmesi gereken başlıca görevleri ve mesleki açıdan sahip olması gereken özellikler onun meslek standardını oluşturmaktadır. Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standardlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek standardları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir. Bir Meslek Standardı genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir:

• Standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan mesleki unvan ve tanım,

• Bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine getirmek için kişinin yapması gereken görev ve işlemler,

• Genel olarak kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar,

• Bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar,

• Mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler.

 

     Türkiye'de meslek standartlarını Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) hazırlayarak Mesleki Yeterlilik sürecini yürütmektedir. Bu süreç sonucunda yeterlilik belgesi, mesleklerde, yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının yaptığı sınavları geçerek başarılı olanlara verilen ve MYK tarafından onaylanan belge olarak tanımlanır.

     Meslek Standardına Neden İhityaç Duyuluyor?

Meslek Standardı hazırlanmasının başlıca amaçları:

• İşgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan Mesleki Yeterlilikleri ortaya koymak,

• İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu Mesleki Yeterlilikleri ortaya koyarak, eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak,

• Kişilerin, sözkonusu Mesleki Yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermek,

• Eğitim ile işyaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, işyaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak,

• İş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmak,

• Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak,

• Uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,

• Bütün kesimlerce kabul gören Mesleki Yeterlilik belgelerine sahip işgücünün sayı ve oranını artırmak,

• Mesleki Yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek,

• Mesleki Yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak ve

 

• Uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

     Mesleki Yeterlilik Ne İşe Yarar?

     Mesleki Yeterlilik belgesi alan işçi de, bu işçiyi çalıştıran iş veren de önemli avantajlara sahip olmaktadır. İş veren açısından akla gelen ilk fayda, yanlış kişiye istihdam olasılığının kalkması ve iş verenin mali kaybının önüne geçilmesidir. Çalışana da, hangi konularda yeterli-yetersiz olduğu konusunda yol göstermesi ve bu bağlamda kendisini geliştirebilceği alana yönelmesini sağlamaktır. Ancak bu Mesleki Yeterlilik belgesi asıl olarak iş verenin sosyal sigorta ödemelerini azaltmaktadır. Yeterlilik belgesi olan çalışanın sigorta primi iş veren payı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmak suretiyle belge sahipleri prim teşvikiyle iş verenine önemli maliyet avantajı oluşturmaktadır..

 

     Yeterlilik Sahibi İşsizlere İş Fırsatı

     Mesleki Yeterlilik belgesine sahip bir kişiyi işe alan işv erenin prim işv eren payı 48 ay boyunca devlet tarafından karşılanmaktadır. Çalışırken bu belgeyi alanların sigorta primlerini de 12 ay süreyle devlet öder. Belge sahipleri için atılacka ilk adım şudur: Sektör temsilcileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile temasa geçip, kendi faaliyet alanları için meslek standartları hazırlamalılardır. Hazırlanan bu standartlara uygun belge almış işsizleri istihdam etmelilerdir. Tehlikeli işte eğitim ve yeterlilik yoksa çalışamaz.

 

     Özellikle inşaat sektöründe, Mesleki Yeterlilik belgesi alanların sayısının hızla artması güzel bir örnektir. Diğer yandan, 2009 yılının başından bu yana, ağır ve tehlikeli işlerde, Mesleki Yeterlilik belgesi olmayanların çalışması yasaklanmıştır. Değişen teknolojik koşullar nedeniyle Mesleki Yeterlilik belgesi olmayanların iş bulma şansı giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle, Mesleki Yeterlilik sisteminin tüm sektörlerde uygulanması, çalışanların bilgilendirilmesi ve Mesleki Yeterlilik konusunda yönlendirilmesi şarttır. Burada işin kaybedeni olmayacaktır. Hem iş veren maliyetlerini azaltacak hem de çalışan kazandığı bilgi ve becerilerle daha kolay iş bulma şansını yakalayacaktır.

 

 

 

ODAMIZ İLE DEMEZ GROUP ARASINDA MESLEKİ

YETERLİLİK SINAVLARI İÇİN PROTOKOL İMZALANMIŞTIR.

GENEL OLARAK METAL İŞLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRLERİNDE SINAVLAR AÇILACAKTIR.

BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLANMIŞTIR.

 

zorunlu olan meslekleri aşağıdaki linktedir!!!

 

 

detaylı bilgi linkleri:

www.mdbelgelendirme.com.tr

https://www.myk.gov.tr/index.php/en/myk-meslek-yeterllk-belges-zorunluluu-sayfasi

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1